Analysearje  of    Taal:

Surname definysje

Last name definysje: dizze efternamme yn oare talen, stavering en útspraak farianten fan efternamme. Fine út de definysje fan de efternamme online.

of
Jo efternamme:
Get surname definysje