Analysearje  of    Taal:

Namme definysje

Namme definysje: dizze namme yn oare talen, stavering en útspraak farianten, froulike en manlike farianten fan de namme. Cognize de definysje fan 'de earste namme, online.

of
Dyn namme:
Get name definysje